Föredragningslista
vid Östgöta Gilles i Stockholm årsmötesförhandlingar
torsdagen den 28 november 2019 kl 18.00
 
 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och information om direktionens val av sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän
 4. Årsredovisning 2018/19 Här!
 5. Revisionsberättelse för verksamhetsåret
 6. Fastställande av resultat- och balansräkningarna och disposition av resultatet
 7. Fråga om ansvarsfrihet för direktionen
 8. Fastställande av antalet direktionsledamöter
 9. Val av direktionsledamöter
 10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 11. Val av valkommitté
 12. Fastställande av 
 13. Anmälan om nya medlemmar
 14. Övriga, i förväg anmälda ärenden
 15. Årsmötet avslutas