ÅRSREDOVISNING
2016/2017
 
 
Östgöta Gilles Direktion får härmed avge berättelse över förvaltningen av Gillets angelägenheter för tiden den 1 oktober 2016 till och med den 30 september 2017.

 
Aktiviteterna redovisas i kronologisk ordning.
 
Besök på Campus Lidingö den 19 oktober 2016
Besöket avsåg Carl Malmsten Furniture Studies, även kallat Campus Lidingö, som är en del av Linköpings universitet. Studenterna, som endast är ca 65 stycken, varvar teori och praktik angående design, snickeri, möbelkonservering m.m. I besöket deltog 13 medlemmar.

Besök på Kungl. Vitterhetsakademien den 26 oktober 2016
Vårens besök på Vitterhetsakademien blev snabbt fulltecknat och därför genomfördes ett nytt besök, där de 24 deltagarna fick se ett helt orört högreståndshem från början av förra seklet och fick en initierad guidning genom salarna och information om akademiens verksamhet.
 
Årshögtiden och årsmötet den 28 november 2016

Årshögtiden och årsmötet ägde traditionsenligt rum den 28 november. Sammanlagt deltog ett sextiotal medlemmar och gäster i årshögtid och efterföljande måltid. En närmare redovisning av val och beslut vid årsmötet lämnas efter redogörelsen för årets aktiviteter.

Årets doktorandstipendiater Matilda Karlsson och Paul Fenton redovisade kortfattat sina forskningsprojekt. Börje Risinggård, som är ordförande i den stiftelse som Olof Skoglund bildat, meddelade att stiftelsen i år tilldelat Björn Grip ett utbildningsbidrag på 30 000 kr. Björn Grip presenterade kortfattat sitt forskningsprojekt angående hjärtdödlighet.

Årets stipendiater från Vadstena-Akademien, Nils Gustén, bas, och Sofia Nilsson, piano, presenterades av Gunilla Lagerfelt och de två stipendiaterna underhöll senare under middagen med nordiska romanssånger.

Årets högtidstalare var Karin Sidén, överintendent och museichef på Waldemarsudde. Hon talade i anslutning till ett antal konstverk om den konstnärliga inriktningen av det sena 1800-talets salongsmåleri och avslutningsvis även om Prins Eugen och hans sommarhus Örgården utanför Vadstena.

Besök på Musikhögskolan den 9 och 16 februari 2017
Besöken, som leddes av en utomordentlig guide, lockade maximalt antal deltagare, 20 stycken, vid vartdera tillfället. Besöken var några av de första som gick av stapeln på den nya högskolan och vi visades på ett mycket engagerande sätt såväl ett antal konsertsalar som bibliotek och administrativa lokaler i de ny- och delvis ombyggda lokalerna på Valhalla­vägen. Besökare inbjuds att efter bokning av plats, i regel kostnadsfritt, komma och lyssna på ett stort antal konserter.

Besök på Sveriges Radio den 28 mars 2017
Även här var intresset stort och det högsta antal deltagare som kunde tas emot, 20 stycken, nåddes snabbt. I en publikstudio tog guiden emot och berättade om Sveriges Radio och public service, varefter en rundvandring gjordes på Ekot, grammofonarkivet m.m.
 
Besök i Sveriges Riksdag den 11 maj 2017
Den östgötske riksdagsmannen Magnus Oscarsson tog emot och visade de 20 deltagarna runt i byggnaderna och berättade om verksamheten. Lunch serverades i riksdags­restaurangen varefter rundvandringen fortsatte.
 
Räkkryssning i Stockholms skärgård den 31 maj
Liksom tidigare år var Gillets medlemmar inbjudna till en räkkryssning, ett samarrangemang mellan oss, Linköpingspojkarne och Östgötaflickorna.
 
Opera i Vadstena den 25 juli
Som vanligt hade platser bokats till Vadstena-Akademiens föreställning The Importance of Beeing Ernest och ett antal gillemedlemmar utnyttjade möjligheten att se föreställningen.

Östgötaresan den 9 september 2017
På resan, som denna gång gick till de västra delarna av Östergötland, deltog ett glädjande stort antal på 31 medlemmar. Även om vädret kunde ha varit bättre klarades utom­husaktiviteterna av utan regn. Efter kaffe och smörgås på Tåkerns vandrarhem och Kafé vid Svanshals kyrka besöktes Ellen Keys Strand där en guide visade runt och berättade initierat om byggnaden och dess ägarinna. Efter en utsökt lunch på Ombergs Turisthotell besöktes Alvastra klosterruin där den kunniga och underhållande guiden, som följde med på en stor del av resan, gav en god inblick i klostrets historia och hur klosterlivet kunde se ut. Besöket i Östergötland avslutades med att bussen körde den västra vägen genom Omberg med utsikt mot Vättern fram till Borghamn.

Val och beslut vid årsmötet
Till Direktionen omvaldes Lars Söderberg, ordförande, Alarik Arthur, Harriet Björkman, Leif Borin, Roland Halvorsen, Gunilla Lagerfelt, Gunilla Törnquist-Hedström, Maiken Westerberg och Hans Wigren. Som ny ledamot valdes Per Lundqvist.

De två avgående direktionsledamöterna Anna Christina Strömberg och Kjell Sunnerud avtackades av ordföranden för sina värdefulla insatser i direktionen.

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrade 250 kr för två medlemmar på samma adress och 175 kr för enskilt medlemskap.

Två doktorandstipendier delades ut till tacksamma mottagare från Linköpings Universitet och kulturstipendier till två av Vadstena-Akademiens medverkande. I andra sammanhang hade tre gymnasiststipendier delats ut. Den sammanlagda stipendiesumman uppgick till 67 500 kr.

Gillet har fått i uppdrag att på årshögtiden dela ut ett stipendium till den som av Olof Skoglunds stiftelse, på förslag av Linköpings Universitet, utsetts till stipendiat. Stiftelsen, som bildades 2014 av vår medlem sedan många år, ambassadör Olof Skoglund, ska genom samarbete bl.a. med Östgöta Gille och Linköpings Universitet stödja forskning inom områden av vital betydelse för Finspångs kommun och länet inom humaniora och naturvetenskap såväl historiskt som framtidsinriktat. Stiftelsens ordförande Börje Risinggård meddelade att stiftelsen tilldelat Björn Grip ett utbildningsbidrag på 30 000 kr.

Direktionen
Vid sitt första möte konstituerade direktionen sig enligt följande:
  • Lars Söderberg, ordförande
  • Alarik Arthur, klubbmästeri, reseledare, digitala medier
  • Harriet Björkman, medlemsfrågor, matrikel
  • Leif Borin, skattmästare
  • Roland Halvorsen, sekreterare och arkivarie
  • Gunilla Lagerfelt, stipendieansvarig
  • Per Lundqvist, medlemsvärvning
  • Gunilla Törnquist-Hedström, intern och extern kommunikation, digitala medier, kontaktansvarig gentemot Linköpingspojkarne, Östgötaflickorna och Östgöta Gille i Uppsala
  • Maiken Westberg, digitala medier
  • Hans Wigren, vice ordförande, klubbmästari och reseledare
 
Revisorer
Harald Frostling och Anders Hultkvist, med Karl Ekenger och Göran Lundgren som suppleanter.

Valberedning
Karin Ekenger (sammankallande) och Meg Tiveus.
 
Direktionen har haft fem protokollförda sammanträden och däremellan åtskilliga kontakter via e-post och telefon.
 
Samvaro
Ett mycket uppskattat inslag i verksamheten är de gemensamma måltider som Klubbmästaren arrangerat i anslutning till Gillets möten.

Medlemmar
Antal medlemmar per 30 september 2017 var 240, vilket är en nettominskning från föregående år med 17 st. Under räkenskapsåret har 8 nya medlemmar tillkommit. Antalet avnoterade medlemmar uppgår till 25, varav 10 p g a ej betalda årsavgifter fr. o. m. räkenskapsåret 2014/2015 (3 år).

Information
Kontakten med medlemmarna sker genom medlemsbrev och kallelser till våra olika aktiviteter. E-mail utnyttjas också, främst för påminnelse om aktiviteter, men avsikten är att allt mer övergå till elektronisk kommunikation. Gillet har också en hemsida, www.ostgotagille.se.
 
Stipendier 2017
Gillet har under året delat ut 7 stipendier uppgående totalt till 67 500 kr fördelade på följande sätt:
GymnasiestipendiaterKatedralskolan i Linköping: Anton Eriksson 2 500 kr
De Geergymnasiet i Norrköping: Alma Nordstrand, 2 500 kr
Västerviks gymnasium: Franz Bamberg, 2 500 kr
 
Kulturstipendium om 15 000 kr/stipendium till Vadstena-Akademien:Nils Hübinette, tenor och Tove Edqvist, piccola
 
Doktorandstipendier till Linköpings UniversitetGillet har på förslag av Universitetet beslutat tilldela doktorandstipendier om vardera 15 000 kr till Lisa Hjelmfors, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, samt Truls Löfstedt, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
 
Lisa Hjelmfors
2010 var Lisa färdigutbildad beteendevetare och tog 2012 en masterexamen i medicinsk pedagogik. Lisa forskar på kommunikation kring hjärtsviktens prognos och livets slutskede. Patienter med hjärtsvikt och deras närstående är oftast inte förberedda inför hjärtsviktens oförutsägbara förlopp vilket kan resultera i att patient och närstående upplever osäkerhet inför framtiden och har dålig livskvalitet i livets slutskede. För att försöka förbättra kommunikationen om prognos och livets slutskede mellan patient/närstående och hälso- och sjukvårdspersonal har Lisa tillsammans med sina handledare designat en intervention (kommunikationsutbildning och en check­lista). I utvecklandet av interventionen användes co-design och de utvecklade inter­ventionen tillsammans med de framtida användarna (patienter, deras närstående och hälso- och sjukvårdspersonal). Den vårdpersonal och de patienter och närstående som hittills har testat kursen och checklistan har varit mycket positiva.
 
Truls Löfstedt   
Kandidatexamen i systemvetenskap, Masterexamen i IT och Management, och nu doktorand inom ämnet Informationssystemutveckling. Inom forskarutbildningsämnet och vid avdelningen för informatik på Linköpings universitet finns en lång tradition av att studera förutsättningar, processer och konsekvenser samt effekter av digitali­sering för individer, grupper, organisationer och i samhället. I en digitaliseringens tid är ämnet högst relevant då digitala resurser på många håll kommit att bli en vital del av verksamheter som kan ge stora vinster, men också leda till ödesdigra konsekvenser när det uppstår problem. Det är här Truls vill göra ett bidrag. I forskningen söker Truls efter nycklar till en god digital arbetsmiljö inom offentlig sektor. Med detta menar Truls både ur en medarbetares synvinkel och ur ett styrningsperspektiv att strategier, effektivitet, kontroll och innovation är viktiga begrepp. Hur kan man förena kontroll med innovation och flexibilitet? Hur beslutar man om investering i digitala resurser och introducerar dem i verksamheten som ett säkert, ändamålsenligt stöd? Detta är exempel på frågor som Truls tacklar tillsammans med de organisa­tioner han samverkar med.
 
Fonder
Östgöta Gille förvaltar medel insamlade till ”Östgötarnas bondetågsstipendium”, medel som överlåtits på Gillet av föreningen” Norrköpingspojkarna” avsedda att förgylla Gillets högtider. Här finns också medel skänkta av Sigurd Göstring samt medel testamenterade till Gillet av tandläkare Axel Levin. Fonderna redovisas i balansräkningen.

Ekonomi 
Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkningar, vilka utgör en integrerad del av denna årsredovisning, framgår av separat bilaga här.
 
Direktionen föreslår att årets underskott, 39 393 kr, överförs i ny räkning.
 
Stockholm i oktober 2017
 
Lars Söderberg
Alarik Arthur 
Gunilla Lagerfelt
Harriet Björkman 
Per Lundqvist
Leif Borin 
Gunilla Törnquist-Hedström
Roland Halvorsen 
Maiken Westberg                                      
Hans Wigren 
                                                                                       
 

Tillbaka till Kallelse/Föredragningslistan