Vi använder cookies. Skydd för personuppgifter här

Östergyllen.se                    Webmaster

linkopings.se
 

Föreningen
Linköpingspojkarne

i Stockholm

  

                                    Start                                     Bli medlem                                    Styrelse                                    Kontakt               

Linköpingspojkarnes arrangemang

Årsmöte 20 april 2021
ÅRSMÖTE 2021
Poströstningen inför föreningens
101:a årsmöte har genomförts via
internet och brevpost.
Läs mer här!

. . . . . Nedan följer ett urval av

                L I N K Ö P I N G S -
                 P O J K A R N E S
                    T I D I G A R E  
             A R R A N G E M A N G !

12 oktober 2020
ÅRSMÖTE 2020
Om årsmötet 2020
Måndag 25 maj 2020: I N S T Ä L L T
VÅRFINAL FÖR ÖSTGÖTAR 
Skärgårdskryssningen med räkfrossa
är tyvärr INSTÄLLD! Läs här!

Söndag 26 april 2020: I N S T Ä L L T
100-ÅRSJUBILEUMSFEST
På grund av coronaviruset har
föreningens jubileumsfest senarelagts.
Det är fortfarande ovisst när den
kan genomföras.  Läs här!

Lördag 28 mars 2020 I N S T Ä L L T
ÅRSMÖTET 2020
ÄR SENARELAGT!

På grund av coronaviruset har
årsmötet senarelagts. Se ovan om
röstning till årsmötet.

Tisdag 17 mars 2020 I N S T Ä L L T
SKÄRGÅRDSKRYSSARE, 
FOLKBÅTAR, KAPPSEGLARE
är I N S T Ä L L T !

På grund av coronaviruset
har arrangemanget inställts.
Läs mer här!

Tisdag 18 februari 2020 kl 17.30
100:e Vårmiddagen:
KOK-KONSTEN SOM
VETENSKAP OCH KONST!

40 medlemmar deltog i temakväll 
med menu och föredrag om Charles
Emil Hagdahl! Se utsänt medlems-
brev nr 1 och 2-2020!

Onsdag 4 december 2019 kl 11:50
NOBELLUNCH MED SPECIAL-
VISNING PÅ NOBELMUSEET!

Nobel Prize Museum visade speciellt
för oss den nya utställningen om
prisbelönade insatser som gjort
mänskligheten den största nytta.
Vi avslutade besöket med en god lunch
i Bistro Nobel, museets restaurang. 

Tisdag 22 oktober 2019 kl 12:50
MÄRTA MÅÅS-FJETTERSTRÖM:
UNIKA MATTOR OCH VÄVNADER
I GUIDAD SPECIALVISNING!

Visningen fullbokades.
Läs mer här!

Fredag 11 oktober 2019 kl 13:15
JA MÅ DEN LEVA -
DEMOKRATIN UTI HUNDRADE ÅR

Ännu en guidad tur på de folkvaldas
arbetsplats. Vi besökte gamla
och nya riksdagshuset, första
och andra kammaren, den gamla
trapphallen samt kammaren där
besluten fattas. Se föreningens
medlemsbrev nr 3-2019.

Tisdag 10 september 2019 kl 12:00
STOCKHOLMS STADSMUSEUM
VISADE MUSEETS GULDKORN.
DÄREFTER FICK VI SENASTE
NYTT OM FYNDEN VID SLUSSEN!

Klicka här!
Måndag 20 maj 2019 kl 17.15
SKÄRGÅRDSKRYSSNING
& VÅRFINAL FÖR ÖSTGÖTAR
I STOCKHOLM

Med släkt och vänner på vår 
östgötabåt M/S Rödlöga för en
fullbokad kvällskryssning i
Stockholms skärrgård!
Läs mer här!

Torsdag 2 maj 2019 kl 07:45 (heldag)
ÅRETS ÖSTGÖTARESA:
TILL ADELSNÄS!

Hembesök på Adelsnäs.
Lunch på golfrestaurangen. 
Eftermiddagskaffe o "hembakt" på
koppargruvan i Bersbo. 
Resan fullbokades.
Info - klicka här!

Torsdag 28 mars 2019 kl 18.00.
ÅRSMÖTE MED VÅRMIDDAG
Linköpingspojkarnes 99:e årsmöte
har ägt rum.
Läs här ett kort referat av kvällen!

Fredag 8 februari 2019 kl 12.45
"JA, MÅ DEN LEVA!
DEMOKRATIN UTI HUNDRADE ÅR..."

FULLBOKAT!

Guidad specialtur på de folkvaldas
arbetsplats. Vi besökte riksdagshuset.
Info här!

Torsdag 24 januari 2019 kl 13.15
FAVORITER OCH NYA SKATTER
I NYA NATIONALMUSEUMS
SEX ÅRHUNDRADEN!

Guidad specialtur med målningar,
skulpturer, teckningar, konst-
hantverk o. design! Premiär för nya, 
perfekta hörlurar med klart ljud!
Fullbokat! 
Klicka här!

Stadgar för
FÖRENINGEN LINKÖPINGSPOJKARNE
i Stockholm, organisationsnummer 802006-9202,
Antagna av årsmötet 17 mars 2005

 

Syfte
§ 1   Föreningen stiftades den 31 maj 1920 med ändamål att sammanföra forna lär­jungar vid Linköpings högre allmänna läro­verk, numera Katedral­skolan, till upplivande av gamla och knytande av nya vänskapsband, ävensom till be­varande av gamla traditioner och min­nen från ungdomsstaden.

Föreningen syftar idag till att jämväl vara en samlingspunkt också för andra som vill vårda sina skolminnen från Linköping eller som av andra skäl hyser ett levande intresse för lärdomsstaden Linköping.
 
Verksamhet
§ 2   Föreningens verksamhet skall på lämpligt sätt främja föreningens ändamål, främst genom sammankomster, föredrag och studiebesök.
 
Medlemskap och avgifter
§ 3   Medlem kan var och en bli, som till­hört nämnda skola minst två terminer.

Styrelsen äger medge inträde som medlem även åt tidigare lärjungar vid övriga gymnasieskolor i Linköping och därutöver även åt annan person, som ådaga­lagt in­tresse för föreningen och dess än­damål.

Ständig medlem blir den som vid ett och samma tillfälle erlägger 25 årsavgifter.

Till hedersmedlem kan av årsmöte, på förslag av styrelsen, ut­ses den, som inlagt stora förtjänster för föreningen eller på an­nat sätt gjort sig därav för­tjänt.

Medlem, som tillhört föreningen i 50 år, skall vid nästkommande årsmöte högtidligen utses till föreningens jubelpojke.
 
§ 4   Anhållan om medlemskap behandlas av styrelsen efter anmälan till någon av dess ledamöter.
 
§ 5   Årsavgift till föreningen skall utgå med belopp, som årsmötet bestämmer.

Hedersmedlem, ständig medlem och jubelpojke är befriad från årsavgift.

Medlem må på grund av särskilda skäl av styrelsen befrias från erläggande av årsav­gift för viss tid eller för all framtid.
 
§ 6   Medlem, som oaktat påminnelser ej erlägger stadgad avgift, må av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Styrelsen kan utesluta medlem som uppför sig på sådant sätt, att det stri­der mot hederns fordringar, eller som gör sig skyldig till förargelse-väckande beteende.
 
Styrelse
§ 7   Styrelsen, som består av ordföranden och åtta dessutom valda ledamöter samt två suppleanter , har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt övriga för verksamheten erforderliga befattningshavare.

Vid förfall för någon ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot till styrelsen. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan ges yttrande- och förslagsrätt.

Uppgiftsfördelning och rutiner för styrelsens arbete anges i arbetsordning som styrelsen fastställer.
 
§ 8   Styrelsen skall på kallelse av ordföranden sammanträda i god tid före årsmöte och förbereda detta.
  
Styrelsesammanträde skall jämväl hållas, då ordföranden finner lämpligt eller då minst tre av styrelsens ledamöter det påyrkar.
  
Styrelsen är beslutsmässig, då ordföranden (eller v. ordföranden) och fyra övriga ledamöter är närvarande.
 
§ 9  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
  
Styrelsen åligger att svara för föreningens verksamhet i enlighet med dess ändamål och stadgar samt att förvalta föreningens tillgångar.
  
Styrelsen skall överlämna räkenskaperna till revisorerna för granskning senast trettio dagar före årsmötet.
 
Revision och årsmöte
§ 10 Revisorerna åligger att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning.

Revisorerna skall senast fjorton dagar före årsmötet tillställa styrelsen revisionsberättelse.
 
§ 11 Föreningen sammanträder till årsmöte före mars månads utgång och till höstfest un­der oktober eller november, på tid och lokal, som ordföranden bestämmer.

Extra årsmöte må därut­över hållas, då styrelsen så finner lämp­ligt eller då minst en femtedel av föreningens medlemmar skriftligen hos ordföranden anhåller därom.
 
§ 12 Medlem som önskar få ärende förelagt till prövning på årsmöte skall senast den 1 januari skriftligen framföra ärendet till styrelsen. Ärendet skall av styrelsen anges i kallelsen till årsmötet, där styrelsen framlägger ärendet jämte styrelsens yttrande däröver.
 
§ 13 Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen genom posten minst fjorton dagar i förväg. Föreligger förslag till ändring av stadgarna eller andra viktiga ärenden, skall detta meddelas i kallelsen. Stadgeförslag skall bifogas kallelsen.
 
§ 14 Valberedningen skall i god tid före varje årsmöte förbereda valen vid mötet genom att upprätta förslag till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall utses.
 
§ 15 Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
- Val av ordförande och sekreterare för mötet
- Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
- Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
- Godkännande av dagordning
- Styrelsens berättelse över verksamheten inkl. resultat- och balansräkning för föregående år
- Revisionsberättelse
- Beslut om ansvarsfrihet jämte fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av föregående års resultat
- Bestämmande av årsavgift för nästkommande år
- Fastställande av föreningens budget för innevarande år
- Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
- Frågor som väckts av medlem enligt § 12
- Val enligt § 16
- Övriga frågor
 
§ 16 Vid årsmöte väljs
- ordförande för en tid av två år
- fyra övriga ledamöter i styrelsen samt en suppleant för en tid av två år
- fyllnadsval efter under mandatperioden avgångna ledamöter och suppleanter
- två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
- valberedning, bestående av tre personer, varav en sammankallande, för en tid av ett år.

Avgående funktionär kan omväljas.
 
§ 17 Alla omröstningar vid årsmöte skall ske öppet, såvida ej minst tio av de närvarande påyrkar sluten omröstning. Varje närvarande medlem äger en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
 
Stadgeändring och upplösning av föreningen
§ 18 För ändring av stadgarna fordras två tredjedelars majoritet av de vid  årsmötet närvarande.
 
§ 19 Beslut om föreningens upplösning fattas av två på varandra följande årsmöten med minst två tredjedelar av de närvarandes röster.
 
§ 20 Upplöses föreningen skall till Stifts- och Landsbiblioteket i Linköping överlämnas föreningens arkiv och till Katedralskolan i Linköping överlämnas föreningens övriga samlade tillgångar att användas till stipendier för lärjungar vid skolan.

 

Östergyllenkalendern
 
Utvalda arrangemang och nyheter
för östgötar 
när och fjärran i förening

 
Vi önskar alla en
HÄRLIG
 SOMMAR!

Hoppas vi ses snart!

 

Nyheter i Östergötland idag:
SVT Öst Linköping
 
Östgötafåglar
  LIVE från Tåkern!  
(Kameran är tillfälligt ur funktion, meddelade länsstyrelsen i april)

Tåkerns fältstation
 
Ostlänken Linköping
 enligt Trafikverket 

Kortfilmer om
Det glömda
Östergötland
Göta Virke
Glansgruvan
Öna kulturreservat
Svaneholms borgruin
Lunds backe
Skamby båtgravar
Gullestadsfältet
Skjorstadsfältet
Ringstadsfältet

Nässja stenkrets
Grävstens fornfynd
Runstenar Äldre
Runstenar Yngre
Fornborgar
Stegeborg
Stormannaborgar
Biskopsborgar
  Klicka här!    
 Filmerna tar högst en minut att ladda