Vi använder cookies. Skydd för personuppgifter här

Östergyllen.se                    Webmaster

www.linkopings.se
 

Föreningen
Linköpings
pojkarne
i  Stockholm

  

                                    Start                                     Bli medlem                                    Styrelse                                    Kontakt               

Linköpingspojkarnes arrangemang

Onsdag 29 mars 2023 kl 11.30
ÅRSMÖTE MED VÅRLUNCH
Kallelse med dagordning och övriga
handlingar har utsänts med brevpost.

Anmälan senast 21 mars genom inbetalning
av lunchavgiften. Se vidare utsänt
medlemsbrev daterat 6 mars! 

Ny medlem? Ansök idag om medlemskap:
se "Ny medlem" ovan!
 

Tisdag 21 februari 2023
FILMVISNINGEN FLYTTAD!
Biografvisningen av äldre östgötafilm
är flyttad till en kommande säsong. 

Välkommen som ny medlem!
Föreningen Linköpingspojkarne i
Stockholm är nu öppen för nya
medlemmar!  Klicka ovan på 
"Bli medlem" !

. . . . . Nedan följer ett urval av

                L I N K Ö P I N G S -
                 P O J K A R N E S
                    T I D I G A R E  
             A R R A N G E M A N G !

Tisdag 24 januari 2023 kl 11.00
EVIGT LIV
Vi besökte Nobelprismuseets utställning
på Liljevalchs på Djurgården.
Suveränt bra guide berättade och visade
denna intressanta utställning om
mänsklighetens - här nobelpristagare! -
strävan efter evigt liv...

Torsdag 24 november 2022 kl 12:45
FOTOGRAFISKA: NEWS FLASH
ETT SEKEL AV NYHETSBILDER

TT-Nyhetsbyrån 100 år. Specialvisning 
för Linköpingspojkarne på Fotografiska
museet.

Onsdag 7 september 2022 kl 13.00
EKOPARKEN - VÄRLDENS FÖRSTA NATIONALSTADSPARK!
En upplysande fotvandring!
Tisdag 26 april 2022 kl 11.00
PLATSENS SJÄL -
PRINS EUGEN OCH LANDSKAPET

När våren spirade som ljuvligast
samlades vi på Waldemarsudde!
Linköpingspojkarne bjöd sina
medlemmar på guidad special-
visning av den mycket uppskattade
samlingen av landskapsmålningar!

Onsdag 30 mars 2022 kl 11.30 -13.45
ÅRSMÖTE med VÅRLUNCH
i Föreningen Linköpingspojkarne
i Stockholm

Läs mer här!
Torsdag 9 december 2021 kl 12.50
VI BESÖKTE ERSTA MUSEUM
Ett uppskattat besök med guidad visning
av museet och därefter kaffe/te och något
därtill på Ersta Terrass!

Onsdag 17 november 2021 kl 11.45
ÄNTLIGEN HÖSTLUNCH!
Speciell gäst var Jan Scherman
Meny:
* Rökt sik med senapssås och kapris.
* Viltfärstimbaler med enbärsgräddsås,
   lingon och potatispuré.
* Kaffe/te och något sött därtill.
* Lättöl/vatten.

Onsdag 6 oktober 2021 kl 13.00
PÅ MEDELTIDSMUSEET:
ARKEOLOGIFYND UNDER
SLUSSEN!  Fullbokat! 

Vilka fynd var så uppseendeväckande
att delar av Stockholns historia fick
skrivas om?
Läs mer här!

Onsdag 1 september 2021 kl 11.00
STADSVANDRING
GENOM GAMLA STAN!

Vår vandring i egen regi genom
Gamla stan skedde coronaanpassat
med karta och beskrivning från
stadsmuseet.
Se medlemsbrev nr 2-2021

Stadgar för
FÖRENINGEN LINKÖPINGSPOJKARNE
i Stockholm, organisationsnummer 802006-9202,
Antagna av årsmötet 17 mars 2005

 

Syfte
§ 1   Föreningen stiftades den 31 maj 1920 med ändamål att sammanföra forna lär­jungar vid Linköpings högre allmänna läro­verk, numera Katedral­skolan, till upplivande av gamla och knytande av nya vänskapsband, ävensom till be­varande av gamla traditioner och min­nen från ungdomsstaden.

Föreningen syftar idag till att jämväl vara en samlingspunkt också för andra som vill vårda sina skolminnen från Linköping eller som av andra skäl hyser ett levande intresse för lärdomsstaden Linköping.
 
Verksamhet
§ 2   Föreningens verksamhet skall på lämpligt sätt främja föreningens ändamål, främst genom sammankomster, föredrag och studiebesök.
 
Medlemskap och avgifter
§ 3   Medlem kan var och en bli, som till­hört nämnda skola minst två terminer.

Styrelsen äger medge inträde som medlem även åt tidigare lärjungar vid övriga gymnasieskolor i Linköping och därutöver även åt annan person, som ådaga­lagt in­tresse för föreningen och dess än­damål.

Ständig medlem blir den som vid ett och samma tillfälle erlägger 25 årsavgifter.

Till hedersmedlem kan av årsmöte, på förslag av styrelsen, ut­ses den, som inlagt stora förtjänster för föreningen eller på an­nat sätt gjort sig därav för­tjänt.

Medlem, som tillhört föreningen i 50 år, skall vid nästkommande årsmöte högtidligen utses till föreningens jubelpojke.
 
§ 4   Anhållan om medlemskap behandlas av styrelsen efter anmälan till någon av dess ledamöter.
 
§ 5   Årsavgift till föreningen skall utgå med belopp, som årsmötet bestämmer.

Hedersmedlem, ständig medlem och jubelpojke är befriad från årsavgift.

Medlem må på grund av särskilda skäl av styrelsen befrias från erläggande av årsav­gift för viss tid eller för all framtid.
 
§ 6   Medlem, som oaktat påminnelser ej erlägger stadgad avgift, må av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Styrelsen kan utesluta medlem som uppför sig på sådant sätt, att det stri­der mot hederns fordringar, eller som gör sig skyldig till förargelse-väckande beteende.
 
Styrelse
§ 7   Styrelsen, som består av ordföranden och åtta dessutom valda ledamöter samt två suppleanter , har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt övriga för verksamheten erforderliga befattningshavare.

Vid förfall för någon ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot till styrelsen. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan ges yttrande- och förslagsrätt.

Uppgiftsfördelning och rutiner för styrelsens arbete anges i arbetsordning som styrelsen fastställer.
 
§ 8   Styrelsen skall på kallelse av ordföranden sammanträda i god tid före årsmöte och förbereda detta.
  
Styrelsesammanträde skall jämväl hållas, då ordföranden finner lämpligt eller då minst tre av styrelsens ledamöter det påyrkar.
  
Styrelsen är beslutsmässig, då ordföranden (eller v. ordföranden) och fyra övriga ledamöter är närvarande.
 
§ 9  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
  
Styrelsen åligger att svara för föreningens verksamhet i enlighet med dess ändamål och stadgar samt att förvalta föreningens tillgångar.
  
Styrelsen skall överlämna räkenskaperna till revisorerna för granskning senast trettio dagar före årsmötet.
 
Revision och årsmöte
§ 10 Revisorerna åligger att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning.

Revisorerna skall senast fjorton dagar före årsmötet tillställa styrelsen revisionsberättelse.
 
§ 11 Föreningen sammanträder till årsmöte före mars månads utgång och till höstfest un­der oktober eller november, på tid och lokal, som ordföranden bestämmer.

Extra årsmöte må därut­över hållas, då styrelsen så finner lämp­ligt eller då minst en femtedel av föreningens medlemmar skriftligen hos ordföranden anhåller därom.
 
§ 12 Medlem som önskar få ärende förelagt till prövning på årsmöte skall senast den 1 januari skriftligen framföra ärendet till styrelsen. Ärendet skall av styrelsen anges i kallelsen till årsmötet, där styrelsen framlägger ärendet jämte styrelsens yttrande däröver.
 
§ 13 Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen genom posten minst fjorton dagar i förväg. Föreligger förslag till ändring av stadgarna eller andra viktiga ärenden, skall detta meddelas i kallelsen. Stadgeförslag skall bifogas kallelsen.
 
§ 14 Valberedningen skall i god tid före varje årsmöte förbereda valen vid mötet genom att upprätta förslag till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall utses.
 
§ 15 Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
- Val av ordförande och sekreterare för mötet
- Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
- Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
- Godkännande av dagordning
- Styrelsens berättelse över verksamheten inkl. resultat- och balansräkning för föregående år
- Revisionsberättelse
- Beslut om ansvarsfrihet jämte fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av föregående års resultat
- Bestämmande av årsavgift för nästkommande år
- Fastställande av föreningens budget för innevarande år
- Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
- Frågor som väckts av medlem enligt § 12
- Val enligt § 16
- Övriga frågor
 
§ 16 Vid årsmöte väljs
- ordförande för en tid av två år
- fyra övriga ledamöter i styrelsen samt en suppleant för en tid av två år
- fyllnadsval efter under mandatperioden avgångna ledamöter och suppleanter
- två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
- valberedning, bestående av tre personer, varav en sammankallande, för en tid av ett år.

Avgående funktionär kan omväljas.
 
§ 17 Alla omröstningar vid årsmöte skall ske öppet, såvida ej minst tio av de närvarande påyrkar sluten omröstning. Varje närvarande medlem äger en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
 
Stadgeändring och upplösning av föreningen
§ 18 För ändring av stadgarna fordras två tredjedelars majoritet av de vid  årsmötet närvarande.
 
§ 19 Beslut om föreningens upplösning fattas av två på varandra följande årsmöten med minst två tredjedelar av de närvarandes röster.
 
§ 20 Upplöses föreningen skall till Stifts- och Landsbiblioteket i Linköping överlämnas föreningens arkiv och till Katedralskolan i Linköping överlämnas föreningens övriga samlade tillgångar att användas till stipendier för lärjungar vid skolan.

 

Östergyllenkalendern
  Utvalda arrangemang och nyheter
för östgötar när och fjärran i förening

Nyheter i Östergötland idag:

SVT Östergötland


SR P4 Östergötland
 
Natur vid Tåkern:
Naturum Tåkern
Tåkerns fågelstation


Kortfilm:
Upptäck det glömda  Östergötland
Klicka här!