Föredragningslista
vid Östgöta Gilles i Stockholm årsmötesförhandlingar
söndagen den 28 november klockan18.00

 
 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet och information om ordförandens val av sekreterare vid mötet
 3. Val av två justeringspersoner
 4. Föredragande av årsredovisningen för 2020/2021 (se längre ner på denna sida!)
 5. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020/2021 (se längre ner på denna sida!)
 6. Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt disposition av resultatet
 7. Fråga om ansvarsfrihet för direktionen
 8. Fastställande av antal direktionsmedlemmar
 9. Val av direktionsledamöter
 10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 11. Val av valkommitté
 12. Fastställande av årsavgift för 2021/2022Direktionen föreslår oförändrad avgift: 175 kronor för enskild och 250 kronor för två boende på samma adress.
 13.  Anmälan om nya medlemmar
 14. Övriga i förväg anmälda ärenden
 15. Årsmötet avslutasÅRSREDOVISNING 2020/2021
 
Östgöta Gilles Direktion får härmed avge berättelse över förvaltningen av Gillets angelägenheter för tiden den 1 oktober 2020 till och med den 30 september 2021.
 
Aktiviteter under verksamhetsåret
På grund av den rådande coronapandemin och Folkhälsomyndighetens avrådan från möten med flera personer har varken årshögtiden eller några andra möten kunnat hållas under verksamhetsåret.
 
Årsmötet den 28 november 2020
Årsmötet genomfördes på det sättet att årsredovisningen för verksamhetsåret 2019/20, föredragningslistan för mötet med förslag till avgöranden i beslutspunkterna liksom valkommitténs förslag och revisorernas berättelse hade lagts ut på Gillets hemsida mellan den 20 och den 28 november med möjlighet för medlemmarna att rösta antingen punkt för punkt eller genom att godta alla förslagen samlat. Samtliga 22 röstande valde att godta alla förslag, varigenom dessa blev årsmötets beslut.
 
Val och beslut vid årsmötet
Hans Wigren hade avböjt omval till Direktionen. Det beslöts mot den bakgrunden att antalet direktionsledamöter skulle vara nio. Till Direktionen omvaldes Kjell Sunnerud till ordförande. Vidare omvaldes Harriet Björkman, Leif Borin, Roland Halvorsen, Hans Hernborn, Bo Jifält, Per Lundqvist, Lars Söderberg och Per Westlund.
 
Till revisorer omvaldes Anders Hultkvist och Ann-Charlotte Olding med Karl Ekenger och Göran Lundgren som suppleanter. Till valkommittén omvaldes Gunilla Lagerfelt (sammankallande) och Maiken Westberg.
 
Det beslöts att medlemsavgift inte skulle tas ut för dem som betalat avgiften för 2020. Avgiften för ny medlem som inträder 2021 fastställdes till oförändrade 250 kr för två medlemmar på samma adress och 175 kr för enskilt medlemskap.
 
Direktionen har haft tre protokollförda sammanträden, de två första genom Teams och däremellan åtskilliga kontakter via e-post och telefon.
 
Samvaro
Under verksamhetsåret har coronapandemin omöjliggjort fysiska möten i Gillet.
 
Medlemmar
Antal medlemmar per den 30 september 2021 var 199, vilket är en nettoökning från föregående år med en person. Under räkenskapsåret har en ny medlem tillkommit och ingen har avnoterats.
 
Information
Kontakten med medlemmarna sker genom medlemsbrev. E-post utnyttjas också, främst för påminnelse om aktiviteter, men avsikten är att alltmer övergå till elektronisk kommunikation. Gillet har också en hemsida, www.ostgotagille.se.
 
Stipendier 2021
Gillet har under året delat ut 9 stipendier uppgående totalt till 168 000 kr fördelade på följande sätt:

1. Gymnasiestipendier, sex på vardera 3 000 kr
Katedralskolan i Linköping, Linus Widholm och Kerstin Hilding
De Geergymnasiet i Norrköping, Liza Czarnecki och Nathalie Nilsson
Västerviks Gymnasium, Joey Lauschke och Buene Gjana

2. Doktorandstipendier till Linköpings Universitet
Östgöta Gille har på förslag av Universitetet beslutat tilldela doktorandstipendier om 25 000
kr per stipendiat till Ahmed Kaharevic, Sofie Lindeberg och Karin Nilsson.

Ahmed Kaharevic har forskat om digital inkludering i socioekonomiskt utsatta områden i Östergötland genom en fältstudie i Skäggetorp i Linköping.
 
Sofie Lindeberg har forskat om industri- och näringslivshistoria i ett lokalt perspektiv där hon har studerat pälsbranschens utveckling i Tranås.
 
Karin Nilsson har forskat om läsning hos ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning där hon testat ungdomar med sådana nedsättningar för att utröna vilka förmågor som är viktiga för att utveckla deras läskunskaper.

3. Kulturstipendier om 25 000 kr vardera efter förslag från Vadstena-Akademien
Lovisa Huledal, mezzosopran
Agnes Auer, sopran
Lovisa Ehrenkrona, violinist
 
Ekonomi
Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkningar, vilka utgör en integrerad del av denna årsredovisning, framgår av separat bilaga här!
 
Direktionen föreslår att årets överskott, 17 780 kr, överförs i ny räkning.
 
 
Stockholm den 27 oktober 2021
 
                                                           Kjell Sunnerud
 
Harriet Björkman                                                                                        Bo Jifält
                                                                                            
Leif Borin                                                                                                    Per Lundqvist
                                                                                            
Roland Halvorsen                                                                                      Lars Söderberg
 
Hans Hernborn                                                                                          Per Westlund
 

 
 < Tillbaka till startsidan <