ÅRSREDOVISNING 2017/2018
  
Östgöta Gilles Direktion får härmed avge berättelse över förvaltningen av Gillets angelägenheter för tiden den 1 oktober 2017 till och med den 30 september 2018.
 
Aktiviteterna redovisas i kronologisk ordning.
 
Besök på Stockholms Stadsteater den 8 november 2017
Under sakkunnig guidning av en av teaterns skådespelare, Steve Kratz, fick ett tjugotal gillemedlemmar möjlighet att vandra igenom hela teatern och samtidigt lyssna till hans minnen och erfarenheter från verksamheten där.

Årshögtiden och årsmötet den 28 november 2017
Årshögtiden och årsmötet ägde traditionsenligt rum den 28 november. Sammanlagt deltog ett femtiotal medlemmar och gäster i årshögtid och efterföljande måltid. Uppskattad högtids­talare var Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist. En närmare redovisning av val och beslut vid årsmötet lämnas efter redogörelsen för årets aktiviteter.

Årets doktorandstipendiater Lisa Hjelmfors och Truls Löfstedt redovisade kortfattat sina forskningsprojekt. Börje Risinggård, som är ordförande i den stiftelse som Olof Skoglund bildat – och där han bestämt att utdelningen av stipendier ska ske på Östgöta Gilles årshögtid – meddelade att stiftelsen i år tilldelat Östergötlands museum ett bidrag på 50 000 kr som stöd till projektet Folkkonståret 2018. Museets chef Olof Hermelin tackade för bidraget och redogjorde för projektets genomförande.

Årets gymnasiestipendiater Anton Eriksson, Katedralskolan i Linköping, Alma Nordstrand, De Geergymnasiet i Norrköping och Franz Bamberg, Västerviks gymnasium, som vardera tilldelades 2 500 kr, liksom stipendiaterna från Vadstena-Akademien, Nils Hübinette, tenor, och Tove Edqvist, piccolaflöjt, presenterades av Gunilla Lagerfelt och de två sistnämnda  stipendiaterna underhöll senare under middagen med vacker musik. Årets högtidstalare var, som tidigare angivits, Lars Stjernkvist, som berättade om Norrköping såväl historiskt som av i dag.

Föredrag om järnvägar i Östergötland den 6 mars 2018
Ett tiotal medlemmar fick lyssna till en intressant framställning om järnvägarnas historia, bakgrund, tillkomst och framtidsaspekter i Östergötland.

Konsertresa till Norrköping den 24 mars 2018
De 16 deltagarna, som företog resan över dagen, fick inledningsvis en presentation av verksamheten av VD för Scenkonstbolaget i Östergötland, Pia Kronqvist, och fick därefter avnjuta en konsert i de Geerhallen med bl.a. Beethovens symfoni nr. 5, Ödessymfonin.
 
Räkkryssning i Stockholms skärgård den 28 maj 2018
Liksom tidigare år var Gillets medlemmar inbjudna till en räkkryssning, ett samarrangemang mellan oss, Linköpingspojkarne och Östgötaflickorna. 
 
Opera i Vadstena den 23 juli 2018
Som vanligt hade platser bokats till Vadstena-Akademiens föreställning av Solen och Nordstjärnan och ett antal gillemedlemmar utnyttjade möjligheten att se föreställningen.

Östgötaresan den 8 september 2018
På resan, som denna gång gick till Linköping med omnejd, deltog endast 10 personer. Programmet inleddes med en information om Linköpings Kommun av Helena Balthammar, kommunstyrelsens ordförande, tillika Linköpings borgmästare. Därefter följde en guidad visning av Linköpings domkyrka. Lunch och guidad visning av flygmuseet i Malmslätt var nästa punkt på programmet. En genomresa i den nya Vallastaden i Linköping avslutade dagen före återresan till Stockholm.

Konst i tunnelbanan den 25 september 2018
Ett drygt tiotal medlemmar och medföljande fick en intressant guidad visning av konsten på stationerna i tunnelbanans blå linje.

Val och beslut vid årsmötet
Till Direktionen valdes Hans Wigren till ordförande efter Lars Söderberg, som avböjt omval som ordförande men som kvarstår i Direktionen. Vidare omvaldes Harriet Björkman, Leif Borin, Roland Halvorsen, Gunilla Lagerfelt och Per Lundqvist. Som nya ledamöter valdes Kjell Sunnerud och Per Westlund.

De tre avgående direktionsledamöterna Alarik Arthur, Gunilla Törnqvist-Hedström och Maiken Westberg avtackades av avgående ordföranden Lars Söderberg för sina värdefulla insatser i direktionen, varefter den nyvalde ordföranden Hans Wigren tackade Lars Söderberg för ett långt och mycket framgångsrikt arbete som ordförande.

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrade 250 kr för två medlemmar på samma adress och 175 kr för enskilt medlemskap.

Två doktorandstipendier delades ut till tacksamma mottagare från Linköpings Universitet och kulturstipendier till två av Vadstena-Akademiens medverkande. I andra sammanhang hade tre gymnasiststipendier delats ut. Den sammanlagda stipendiesumman uppgick till 67 500 kr.

Som tidigare angivits har Gillet fått i uppdrag att på årshögtiden dela ut ett stipendium till den som av Olof Skoglunds stiftelse, på förslag av Linköpings Universitet, utsetts till stipendiat. Stiftelsen, som bildades 2014 av vår medlem sedan många år, ambassadör Olof Skoglund, ska genom samarbete bl.a. med Östgöta Gille och Linköpings Universitet stödja forskning inom områden av vital betydelse för Finspångs kommun och länet inom humaniora och naturvetenskap såväl historiskt som framtidsinriktat. Stiftelsens ordförande Börje Risinggård meddelade att stiftelsen tilldelat Östergötlands museum ett bidrag på 50 000 kr.

Direktionen
Vid sitt första möte konstituerade direktionen sig enligt följande:
 
Hans Wigren, ordförande
Harriet Björkman, medlemsfrågor, matrikel
Leif Borin, skattmästare
Roland Halvorsen, sekreterare och arkivarie
Gunilla Lagerfelt, stipendieansvarig
Per Lundqvist, medlemsvärvning
Kjell Sunnerud, klubbmästare
Lars Söderberg, vice ordförande
Per Westlund, klubbmästeri och biträdande stipendiehandläggare
 
Revisorer: Harald Frostling och Anders Hultkvist, med Karl Ekenger och Göran Lundgren som suppleanter.

Valberedning: Karin Ekenger (sammankallande) och Maiken Westberg.
 
Direktionen har haft fem protokollförda sammanträden och däremellan åtskilliga kontakter via e-post och telefon.
 
Samvaro
Ett mycket uppskattat inslag i verksamheten är de gemensamma måltider som Klubbmästaren arrangerat i anslutning till Gillets möten.

Medlemmar
Antal medlemmar per 30 september 2018 var 219, vilket är en nettominskning från föregående år med 21 st. Under räkenskapsåret har 7 nya medlemmar tillkommit. Antal avnoterade medlemmar uppgår till 28, varav 5 p g a ej betalda årsavgifter fr. o. m. räkenskapsåret 2015/2016 (3 år).

Information
Kontakten med medlemmarna sker genom medlemsbrev och kallelser till våra olika aktivi­teter. E-mail utnyttjas också, främst för påminnelse om aktiviteter, men avsikten är att allt mer övergå till elektronisk kommunikation. Gillet har också en hemsida, ww.ostgotagille.se.
 
Stipendier 2018
Gillet har under året delat ut 7 stipendier uppgående totalt till 67 500 kr fördelade på följande sätt:

1. Gymnasiestipendiater
Katedralskolan i Linköping: Alexander Zhang, 2 500 kr
De Geergymnasiet i Norrköping: Emma Öberg, 2 500 kr
Västerviks gymnasium: Jenny Jakobsson, 2 500 kr
 
2. Kulturstipendium om 15 000 kr/stipendiat på förslag från Vadstena-Akademien:  Kajsa Lindberg, sopran, och Mathias Terwander Stintzing, dansare, musikalartist och skådespelare
 
Kajsa Lindberg
Kajsa Lindberg är född och uppvuxen i Skåne. Sin gymnasietid spenderade hon i Malmö på Heleneholms gymnasium, där hon först upptäckte barockmusiken. Hon studerade sedan på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, där hon avlade både kandidat- och masterexamen i klassisk sång. Nu studerar hon sista året på operaprogrammet på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Hon har under sin tid där sjungit roller som Lucia Bayard i Hindemiths The Long Christmas Dinner och Jenny i Ned Rorems Three Sisters who are not Sisters. Hon har även medverkat som Siren i Göteborgsoperans uppsättning av Gösta Nyströms Herr Arnes Penningar 2017. Samma år sjöng hon sopransolot i Mahlers fjärde symfoni med HSMs symfoniorkester under ledning av Patrik Ringborg. Under sommaren 2018 medverkade hon i Vadstena-Akademiens uppsättning Solen och Nordstjärnan. I december 2018 gör hon rollen som Dido i operaprogrammets slutproduktion Dido och Aeneas.
 
Mathias Terwander Stintzing
Mathias Terwander Stintzing föddes 1990 i Solna, och växte upp i Huvudsta i samma kommun. Tack vare sina föräldrars uppmuntran kom han in på de estetiska ämnena. Han började sjunga vid 7 års ålder och dansa vid 11 års ålder. Men det dröjde länge innan han verkligen satsade på sin konstnärliga sida. Först läste han Naturvetenskapliga programmet på
VRG Odenplan. Sång, dans och teater fick fortsatt vara fritidssysslor. Men efter studenten fann han ett större kall i det estetiska. Det blev två folkhögskoleår med musikdramatisk inriktning. Efter det kände han sig redo för en yrkesutbildning för musikalartister, men så ville inte ödet. Han arbetade istället som lärarvikarie i två år men gjorde sedan ett nytt försök och kom då in på BASE23:s förberedande dansutbildning på ett år. Året därefter blev det yrkeslinjen för musikalartister (SMU) på samma skola. Nu har han varit ute i branschen i drygt två år och har arbetat som frilansare. Mest med dansuppdrag som t ex senast med barockdans i Vadstena. Men även arbete som skådespelare och som aktör på Gröna Lund under deras Halloween-säsong.
 
3. Doktorandstipendier till Linköpings Universitet
Östgöta Gille har på förslag av Universitetet beslutat tilldela doktorandstipendier om 15 000 kr/stipendiat till Martina Frodlund, Inst. för klinisk och experimentell medicin samt Martin Brengdahl, Inst. för fysik, kemi och biologi.
 
Martina Frodlund

Martina Frodlund växte upp i Ljungsbro och gick där sin grundskoleutbildning för att sedan välja naturvetenskapligt program på Katedralskolan i Linköping. Efter läkarutbildningen i Umeå valde hon allmäntjänstgöring (AT) i Västervik och började sedan sin ST på Medicin­kliniken där 2007. När hon blev intresserad av reumatologi fick hon möjlighet att åter­vända till Linköping för att arbeta på Reumatologkliniken på Universitetssjukhuset vilket hon gjort och trivts med sedan 2012. Hennes intressen är att resa, träna, att umgås med familj och vänner samt att vara tränare för sin äldsta sons fotbollslag. Som ST fick hon förmånen att med docent Sjöwall göra ett vetenskapligt arbete med hjälp av det register för östgötska patienter med systemisk lupus erytematosus (SLE) som startats i september 2008 och nu har drygt 300 patienter inkluderade med bl.a. kliniska data, funktionell status och biobank från nästan 3000 läkarbesök. Sjukdomsmanifestationer vid SLE kommer i perioder och varierar kraftigt från mild sjukdom med hud och ledmanifestationer till ett livshotande tillstånd med njurskador, benmärgspåverkan, neurologiskt engagemang samt hjärt-kärlsjukdom. Viktiga kliniska utmaningar omfattar att kunna förutsäga skov och att identifiera patienter som riskerar att utveckla svår sjukdom. Trots de stora variationerna i det kliniska spektrum av symptom som ses hos patienter SLE förekommer ANA-antikroppar av olika mönster vid diagnostillfället hos de allra flesta. Sammanfattningsvis är målet med Martina Frodlunds doktorandprojekt att öka kunskapen om ANA och andra SLE associerade antikroppar i
relation till manifestationer och svårighetsgrad vid SLE.

Martin Brengdahl
Marin Brengdahl är född och uppväxt på landsbygden utanför Linköping. Sina hög­stadiestudier genomförde han på Internationella Engelska Skolan då han redan som ung ville lära sig mer engelska, vilket följdes av gymnasiestudier på Katedralskolans natur­­­veten­skapliga linje. Efter värnplikt och en kort vända som anställd i försvarsmakten väntade kandidat­programmet i biologi på Linköpings universitet, följt av det internationella masters­programmet Ecology and the Environment. Hans doktorandprojekt vid avdelningen för biologi på Linköpings universitet fokuserar i huvudsak på hur evolution via arvsmassan påverkar åldrande. Kunskapen om varför i stort sett alla organismer åldras är trots intensivt
forskningsfokus fortfarande inte ordentligt utredd. I sin forskning använder han Drosophila melanogaster (bananflugor) som modellorganism för att närmare undersöka skadliga muta­tioners effekt på åldrande i stort, men även hur de skapar könsskillnader i åldrande. Just nu arbetar han med ett projekt som fokuserar på hur effekten av skadliga mutationer förändras genom livet, som han hoppas kan ge en helt ny syn på hur mutationer bidrar till åldrande.
 
Fonder
Östgöta Gille förvaltar medel insamlade till ”Östgötarnas bondetågsstipendium”, medel som överlåtits på Gillet av föreningen ”Norrköpingspojkarna” avsedda att förgylla Gillets högtider. Här finns också medel skänkta av Sigurd Göstring samt medel testamenterade till Gillet av tandläkare Axel Levin. Fonderna redovisas i balansräkningen.

Ekonomi 
Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkningar, vilka utgör en integrerad del av denna årsredovisning, framgår av separat bilaga - klicka här!
 
Direktionen föreslår att årets underskott, 22 402 kr, överförs i ny räkning.
 
Stockholm den 16 oktober 2018
  
                                             Hans Wigren
 
Harriet Björkman                                                         Leif Borin
                                                                                        
Roland Halvorsen                                                         Gunilla Lagerfelt
 
Per Lundqvist                                                                Kjell Sunnerud
                                                                                        
Lars Söderberg                                                              Per Westlund


 


För ev. utskrift av denna kolumn:
Markera önskad text, högerklicka och välj utskrift om detta alternativ visas i din webbläsare.