Vi använder cookies. Skydd för personuppgifter här

Östergyllen.se                    Webmaster

! 

 

www.östgötaflickorna.se

Föreningen
Östgötaflickorna 
i Stockholm

                                                   Start                     Bli medlem                       Historik                Styrelse m.m.                   Kontakt


Östgötafickornas arrangemang
Välkommen!

Onsdag 19 maj 2021 kl 11.00
STADSVANDRING I GAMLA STAN
Var gick stadsmuren? Var arbetade
Bellman? Var ligger Helvetet? Några
frågeställningar inför vandringen.

 

Se mer här!
Måndag 21 december 2020
VID ÅRSMÖTET OMVALDES
STYRELSE OCH REVISORER.
VALBEREDNINGEN PÅ 3 PERS
FICK 2 NYA LEDAMÖTER

ÅRSAVGIFT 125 KR

För mera infomation om styrelsens
sammansättnimng se under rubriken
Styrelse mm ovan.
FÖR MER INFO LÄS MER HÄR!

Måndag 25 maj 2020 I N S T Ä L L T
VÅRFINAL FÖR ÖSTGÖTAR I STOCKHOLM
SKÄRGÅRSDKRYSSNING MED RÄKFROSSA

I N S T Ä L L T     LÄS MER HÄR!

Onsdag 22 april 2020 I N S T Ä L L T
BESÖK I KUNGLIGA BIBLIOTEKET - KB
Humlegården

INSTÄLLT!    LÄS MER HÄR!

Söndag 15 mars 2020 I N S T Ä L L T
ÅRSMÖTE 2020
PÅ OPERATERRASSEN

UPPSKJUTET!

 

UPPSKJUTET TILLS VIDARE! Läs mer här!
Tisdag 11 februari 2020 kl 18.00
VINPROVNING
"Argentina och dess viner"
är temat

Läs mer här!
Torsdag 30 januari 2020 kl 11.00
"JORDEN RUNT PÅ 100 MINUTER"
en ny film av Anders Hanser

Visning på biografen Grand,
Sveavägen 45
Läs mer här!

Lördag 16 november 2019
"I VÄNTAN PÅ JUL"
Östgötaflickornas
traditionella jullunch

på Svenska 
Läkaresällskapet
Vänta tillsammans här!

Torsdag 10 oktober 2019
MODEVISNING
KÄNSLA OCH SMAK
vid Odenplan
Läs mer!

Torsdag 12 september 2019
BESÖK PÅ CONFIDENCEN
ULRIKSDALS SLOTTSTEATER
Guidad visning av
slottsteatern
Läs här!

Måndag 20 maj 2019 kl 17.15
SKÄRGÅRDSKRYSS & VÅRFINAL 
FÖR ÖSTGÖTAR I STOCKHOLM

Kvällskryssning i Stockholms skärgård
med vår östgötabåt M/S Rödlöga!

Tisdag 7 maj 2019
BESÖK I
BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN
Guidad visning av
trädgården och Victoriahuset

Möt våren i Bergianska
FULLBOKAT!
För info läs här!

Onsdag 10 april 2019
BESÖK I
CARL ELDHS ATELJÉ
med östgötsk anknytning

Guidad visning av ateljén
Läs mer här!

Sondag 17 mars 2019
ÅRSMÖTE 2019 PÅ
OPERATERRASSEN

Med mingel och buffé
Läs mer här!
 

Lordag 17 november 2018
 "I VÄNTAN PÅ JUL"
Östgötaflickornas 
traditionella jullunch.
Läs mer här!

Tisdag 16 oktober 2018
Besök Sveriges Television, SVT
Guidad visning och en 
allmän introduktion av SVT
och Public Service samt
en rundvandring
Se mer här!

Onsdag 26 september 2018
BESÖK K.A. ALMGREN
SIDENVÄVERI

Guidad visning av
sidenväveriet -
Kungl. Hovleverantör
Läs här!

 

Måndag 28 maj 2018
VÅRFINAL FÖR ALLA ÖSTGÖTAR
I STOCKHOLM

Skärgårdskryssning med räkfrossa
ombord på M/S Rödlöga
Gemensam aktivitet
för alla Östgötaföreningarna.
Tag med släkt och vänner!

Läs mer här!

Tisdag 17 april 2018
BESÖK HOS BIRGITTASYSTRARNA
I DJURSHOLM
Fulltecknad!

Se här!
 

Söndag 18 mars 2018
ÅRSMÖTE 2018 på
OPERATERRASSEN
 

Med mingel och middag
Se mer här och anmäl!

Onsdag 21 februari 2018
VINPROVNING
Fulltecknad!

"Loire och dess viner"
är temat.
Se här!

Lördag 18 november 2017
"I VÄNTAN PÅ JUL"
Östgötaflickornas
traditionella jullunch

Vänta tillsammans se här!
Torsdag 19 oktober 2017
PERSISK KULTURAFTON
AK:S Inredning - Antikt & Klassiskt
FULLTECKNAD!

Presentation av persiska mattor,
deras ursprung, tillverkning och
om den persiska kulturen.
Läs här!

Torsdag 5 oktober 2017
MODEVISNING,
Butiken Känsla och Smak

Urval av höst/vinterkollektionen
2017 visas av oss Östgötaflickor
Läs här!
 

Onsdag 31 maj 2017
VåRFINAL FÖR ÖSTGÖTAR
I STOCKHOLM
Skärgårdskryssning med Räkfrossa
ombord på "egna" båten M/S Evert Taube

Gemensam aktivitet för
alla Östgötaföreningarna!
Läs mer här!  Bildgalleri!
 

Stadgar för

Föreningen Östgötaflickorna

i Stockholm

Reviderade och antagna vid årsmötet den 1 april 2001

§ 1. Ändamål
Föreningen som började sin verksamhet år 1936, har till ändamål att till gemensam trevnad samla ”flickor” från olika östgötabygder genom att anordna sammankomster företrädesvis med östgötsk anknytning.

§ 2. Årsmöte, årsavgift
Årsmöte hålles senast under april månad och skall följas av en sammankomst. Extra årsmöte kan hållas om så erfordras. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
2. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
3. Styrelsens årsberättelse
4. Revisorns berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
5. Fastställande av årsavgiftens storlek
6. Ärende som hänskjutits till årsmötet av styrelsen eller av enskild medlem
7. Val för tiden till och med nästa årsmöte:
a. val av föreningens ordförande
b. val av en revisor samt en revisorssuppleant
c. val av 3 ledamöter till valberedningen
Val för en period av två år:
d. val av två styrelseledamöter jämte en suppleant
8. Övriga frågor.

§ 3. Styrelse
Mellan årsmötena skötes föreningens angelägenheter
under gemensamt ansvar av en styrelse.
Styrelsen består av en ordförande och fyra ledamöter jämte två suppleanter.
Ordföranden väljes för ett år med maximerad mandattid av tio år.
Övriga ledamöter väljes för två år på så sätt att på varje årsmöte väljes två ledamöter jämte en suppleant för den närmaste tvåårsperioden.
Maximerad mandattid för ledamöter och suppleanter 10 år. Vid val av ledamot i styrelsen bör tillses att i möjligaste mån olika åldersgrupper blir representerade.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare. Styrelsen är beslutsmässig när fem ledamöter är närvarande.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm
Revisor
Revisor och suppleant väljes för ett år med maximerad mandattid av tio år.
Valberedning
Valberedning väljes för ett år bestående av 3 personer varav en sammankallande.

§ 4. Protokoll
Vid årsmöte och styrelsesammanträden skall protokoll föras.

§ 5. Räkenskaper
Styrelsen skall föra räkenskaper över föreningens verksamhet. Räkenskaperna skall avse kalenderåret.
Räkenskaperna skall före den 1 februari jämte tillhörande handlingar och den av styrelsen avgivna årsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret överlämnas till den utsedda revisorn.
Revisorn skall senast den 15 februari avge skriftlig berättelse över granskningen, vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes.

§ 6. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas på årsmötet med minst 2/3-dels majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar. Röstberättigade är de medlemmar som betalat årsavgift för det senaste kalenderåret.

§ 7. Upplösning av föreningen
Om föreningen skall upphöra med sin verksamhet skall beslut härom fattas på två årsmöten, varav det senaste skall vara ordinarie årsmöte och skall hållas tidigast en månad efter det föregående. Minst 2/3-delar av de röstberättigade skall vid årsmötena biträda förslaget.
Föreningens tillgångar skall disponeras för ändamål som årsmötet då beslutar om.

Stockholm den 1 april 2001

Organisationsnummer: 802440-5634 och föreningens juridiska form är: "nr 61 Ideella föreningar".

Arkiveras i Lidingö stadsarkiv FÖRENINGEN ÖSTGÖTAFLICKORNA
I STOCKHOLM.
Accessionsnummer 2010/033


Tillbaka till Styrelsen 

 

Östergyllenkalendern
 
Utvalda arrangemang och nyheter
för östgötar 
när och fjärran i förening

Nyheter i Östergötland idag:
SVT Öst Linköping
 
Östgötafåglar
  LIVE från Tåkern!  
(Kameran är tillfälligt ur funktion, meddelade länsstyrelsen i april)

Tåkerns fältstation
 
Ostlänken Linköping
 enligt Trafikverket 

Kortfilmer om
Det glömda
Östergötland
Göta Virke
Glansgruvan
Öna kulturreservat
Svaneholms borgruin
Lunds backe
Skamby båtgravar
Gullestadsfältet
Skjorstadsfältet
Ringstadsfältet

Nässja stenkrets
Grävstens fornfynd
Runstenar Äldre
Runstenar Yngre
Fornborgar
Stegeborg
Stormannaborgar
Biskopsborgar
  Klicka här!    
 Filmerna tar högst en minut att ladda