Östgöta Gilles årshögtid 2022

Måndagen den 28 november 2022 kl 18.00 (År 1803 fastställd dag enligt stadgarna)
Plats: Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8 (Sal Platon)Föredragningslista
vid Östgöta Gilles i Stockholm årsmötesförhandlingar
måndagen den 28 november 2022 klockan18.00

 
 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet och information om ordförandens val av sekreterare vid mötet
 3. Val av två justeringspersoner
 4. Föredragande av årsredovisningen för 2021/2022 (här!)
 5. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021/2022 
 6. Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt disposition av resultatet
 7. Fråga om ansvarsfrihet för direktionens medlemmar
 8. Fastställande av antal direktionsmedlemmar
 9. Val av direktionsledamöter
 10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 11. Val av valkommitté
 12. Fastställande av årsavgift för 2021/2022 Direktionen föreslår oförändrad avgift: 175 kronor för enskild och 250 kronor för två boende på samma adress.
 13. Anmälan om nya medlemmar
 14. Övriga i förväg anmälda ärenden
 15. Årsmötet avslutasTillbaka till Startsidan