ÅRSREDOVISNING 2021/2022
 
Östgöta Gilles Direktion får härmed avge berättelse över förvaltningen av Gillets angelägenheter för tiden den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022.
 
Aktiviteter under verksamhetsåret
 
Besök på Sven-Harrys konstmuseum den 27 oktober 2021
Besöket lockade ett tiotal gillemedlemmar.
 
Årshögtiden och årsmötet den 28 november 2021
Coronapandemin började under verksamhetsåret släppa sitt grepp och efter ett uppehåll år 2020, då årsmötet genomfördes digitalt, kunde årshögtiden och årsmötet genomföras på traditionsenligt sätt. Vid mötet deltog 36 medlemmar. En närmare redovisning av val och beslut vid årsmötet lämnas efter redogörelsen för årets aktiviteter.
Per Westlund presenterade mottagarna av årets doktorandstipendier på vardera 25 000 kr: Ahmed Kaharevic, Sofie Lindeberg och Karin Nilsson samt årets kulturstipendiater från Vadstena-Akademien Lovisa Huledal, Agnes Auer och Lovisa Ehrenkrona. Stipendiaterna lämnade en kort presentation av sig själva. Uppgift om gymnasiestipendiaterna och en kortfattad presentation av doktorand- och kulturstipendiaterna hade även lämnats i årsredovisningen till årsmötet.
Högtidstalare var Pia Kronkvist, VD för Scenkonst, där Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester ingår. Hon berättade med stor inlevelse hur man har lyckats klara den svåra tiden som pandemin har inneburit. ”Vi ställde inte in, vi ställde om” var sammanfattningen av hur man klarade krisen. Till kaffet efter middagen underhöll de tre kultur­stipendiaterna med uppskattad sång och musik.
 
Vårens aktiviteter, räkkryssningen och en omsorgsfullt planerad resa till Tåkern ställdes in på grund av för få anmälningar.
 
Besök i Märta Måås Fjetterströms utställningslokal den 15 september 2022
Ett drygt tiotal medlemmar och medföljande fick en mycket uppskattad och initierad visning och information om verksamheten.
 
Föredrag om utvecklingen och läget i Ukraina den 31 oktober 2022
F.d. överstelöjtnanten Jörgen Elving berättade sakkunnigt för 26 gillemedlemmar om vad som hänt, pågår och förväntas hända i krigets Ukraina.
 
Val och beslut vid årsmötet
Kjell Sunnerud och Hans Hernborn hade avböjt omval till Direktionen. Till ny ordförande valdes Sven Lindgren som först presenterade sig. Som ny ledamot valdes Bengt Gewalli.  Vidare omvaldes Harriet Björkman, Leif Borin, Roland Halvorsen, Bo Jifält, Per Lundqvist, Lars Söderberg och Per Westlund.
 
Till revisorer omvaldes Anders Hultkvist och Ann-Charlotte Olding med Karl Ekenger och Göran Lundgren som suppleanter.

Till valkommittén utsågs Kjell Sunnerud (sammankallande) och Christina Bellander.
Medlemsavgiften fastställdes till oförändrade 175 kr för enskilt medlemskap och 250 kr för två medlemmar på samma adress.
Direktionen har haft fyra protokollförda sammanträden och däremellan åtskilliga kontakter via e-post och telefon.
 
Samvaro
Även om coronapandemin under verksamhetsårets inledning begränsade intresset för fysisk samvaro har de måltider som klubbmästaren har arrangerat i anslutning till Gillets möten varit uppskattade.
 
Medlemmar
Antal medlemmar per den 30 september 2022 var 196, vilket är en nettominskning från föregående år med tre personer. Under räkenskapsåret har sex nya medlemmar tillkommit.

Information
Kontakten med medlemmarna sker genom medlemsbrev. E-post utnyttjas också, främst för påminnelse om aktiviteter, men avsikten är att alltmer övergå till elektronisk kommunikation. Gillet har också en hemsida, www.ostgotagille.se.
 
Stipendier 2022
Östgöta Gille har under året delat ut 12 stipendier uppgående totalt till 168 000 kr fördelade på följande
sätt:
1. Gymnasiestipendier på vardera 3 000 kr
Katedralskolan i Linköping, Tilda Sandstedt och Erik Wallin; De Geergymnasiet i Norrköping, Kajsa Orraryd och
Mira Ridal; Västerviks Gymnasium, Amanda Ankarberg Ingabo och Isak Alenius Söderlind.

2. Doktorandstipendier till doktorander på Linköpings Universitet
På förslag av Universitetet utdelas doktorandstipendier om 25 000 kr per stipendiat till Maria Andersson, Felicia Boehme-Stock och Rebecka Tiefenbacher. Maria Andersson forskar om allvarlig blodförgiftning (sepsis) för att kunna vårda sepsispatienter effektivare. Felicia Boehme-Stock forskar om historieundervisning i förskolan och hur den anknyter till lokalsamhället. Rebecka Tiefenbacher forskar om möjligheterna till meningsfull fritid för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

3. Kulturstipendier om 25 000 kr vardera efter förslag från Vadstena-Akademien delas ut till: 
Karin Mobacke sopran, Ebba Lejonclou mezzosopran och Jessica Fällgren kontrabas.

Ekonomi 
Ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkningar, vilka utgör en integrerad del av denna årsredovisning, framgår av separat bilaga (här!)
 
Direktionen föreslår att årets underskott, 2 363 kr, överförs i ny räkning.
 
Stockholm den 7 november 2022
 
Sven Lindgren
 
Harriet Björkman                                                                 Bo Jifält
                                                                                
Leif Borin                                                                             Per Lundqvist
                                                                                
Bengt Gewalli                                                                       Lars Söderberg
 
Roland Halvorsen                                                                  Per Westlund

 

 
Tillbaka till Startsidan